The following shows writing examples at various proficiency levels. These were produced by real language learners and may contain errors. See Writing Section Tips at the bottom of this page.

Armenian Proficiency Tests and Resources

Writing Examples

Level 1: | Novice-Low

At this level, I am able to create individual words that have no extended meaning.

I can share some simple vocabulary, which deals with the prompt/task/situation, but I tend to struggle to connect those words to create meaning.

No example for this level.

Level 2: | Novice-Mid

At this level, I am beginning to develop the ability to create meaning by grammatically connecting words.

Specifically, I can connect some basic subjects and verbs or verbs and objects, but I may be inconsistent at doing this.

I am often limited in my vocabulary to Novice level topics that I experience in my every-day life or that I have recently learned.

No example for this level.

Level 3: | Novice-High

At this level, I can create simple sentences with very basic grammatical control and accuracy.

There are often errors in my responses, while at the same time I might have good control with some very simple structures and functions of the language that I have just learned or studied.

At the Novice levels, errors are expected as I try to create simple sentences. Generally, the sentences that I am able to create are very basic and simple with few, if any, added details.

No example for this level.

Level 4: | Intermediate-Low

At this level, I can create simple sentences with some added detail; such sentences help create VARIETY.

At the Intermediate Low level, simple sentences are enhanced by use of prepositional phrases, helping verb usage, as well as some adverbs and a variety of adjectives.

I generally create independent sentences (ideas) that can be moved around without affecting the overall meaning of the response. There are still a number of errors in my response, but I have fairly good control of more basic sentences. I am feeling more confident in using different structures and expanding vocabulary and taking more risks with my responses.

Ամեն օր շատ ճամեր լավ չի երեխաների համար։ Լավ չի իրանց համար վօրօհետեվ իրանց աչկերը կթուլանան։ Շատ մարտիք ասում են, որ վիդեր խաղալու հետ վատ բաներ կանեն ամեն օր։ Բայց կխաղան և կմաշեն իրանց կյանգը։

Level 5: | Intermediate-Mid

At this level, I can now create enough language to show groupings of ideas.

My thoughts are loosely connected and cannot be moved around without affecting meaning.

I can also create a few sentences with complexity and am able to use some transition words.  I am also able to use more than just simple present tense, but often make mistakes when I try to use other tenses.

My vocabulary use is expanding and I am able to use more than the usual, high frequency or most common vocabulary. I feel that I am able to create new language on my own and communicate my everyday needs without too much difficulty.

Իմ ամենասիրած բանը վիդեո խաղը: Ես սիրում եմ հեռուստացույցը: Ես չգիտեմ, թե ինչու են հայրս և մայրս ուզում, որ ես գիրք կարդամ աշխարհի մասին իմանալու համար: Վիդեո խաղրը ու հեռուստացույցը ինձ շատ բան են սովորեցնում: Չգիտեմ ինչ ասել: Չգիտես ինչ անել: Ես ուզում եմ լավ անել: Ես ուզում եմ սովորել և ուզում եմ խաղալ:

Level 6: | Intermediate-High

At this level, I have good control of the language and feel quite confident about an increasing range of topics.

There are still some occasional errors in my language production, but that does not hinder my ability to communicate what I need to share.

I can use circumlocution to explain or describe things for which I do not know specific vocabulary or structures. I can understand and use different time frames and am just beginning to develop the ability to switch most time frames with accuracy. I can use transition words and concepts with some ease. My language has a more natural flow, but I still may have some unnatural pauses or hesitations.

Մեր դարաշրջանում, շատ երեխաները միշտ իրանց հեռախոսների մեջ են։ Հեռախոսները, վիդեո խաղերը և հեռուստացույցները ունեն և՛ դրական և՛ բացասական ազդեցություն երեխաների վրա։ Երբ մարդիկ մտածում են հեռախոսների մասին, նրանք մտածում են երեխաների տեսողության մասին։ Չէ՞ որ հեռախոսների պատճառով է, որ փոքրերը լավ տեսողություն չունեն։ Շատ մայրեր և հայրեր անհանգստանում են իրանց մանուկների մասին։ Շատ երեխաներ կարծես թէ փոխվում են, երբ հեռախոսի մեջ են։ Նրանք ոչմի արջագանքների չեն պատասխանում և կարծես թե մեր մոլորակից չեն։

Level 7: | Advanced-Low

At this level my response contains a number of complexities with higher degree of accuracy.

Such language allows me to address each aspect of the prompt more completely and with more depth of meaning.

I am able to use Advanced vocabulary or Advanced terms, conjugations etc. with confidence. I feel that I can create natural flow using as much detail and descriptive language as possible to create a clear picture. Errors with more complex structures may still occur. My ability to switch time frames begins to increase in accuracy.

Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը երեխաների վրա մեծ ազդեցություն է ունենում։ Հիմնականում այդ ազդեցությունը բացասական է լինում երեխայի համար, որովհետեւ երեխան հեռուստացույց դիտելով և վիդեո խաղեր խաղալով վնասում է իր տեսողությունը։ Կարելի է նաև ասել որ այն ունի որոշ դրական ազդեցություններ, օրինակ երեխան խաղեր խաղալով կարող է հանգստանալ հեռուստացույց դիտելով և շփվել իր ընկերներրի հետ վիդեո խաղեր խաղալով, և սրանց շնորհիվ երեխաները կառող են զարգանալ։ Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը ունեն շատ լավ առավելություններ ունեն, բայց մարդու տեսողությունից առավել ոչինչ չկա դրա համար երեխանները պետք է սահմանափակեն հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը։

Level 8: | Advanced-Mid

At this level my response demonstrates my ease with the language.

I am able to create a response which not only addresses each aspect of the prompt, but delves into each point with clarity and concise language.

I am able to incorporate a number of more complex structures as well as Advanced vocabulary and Advanced phrases with a higher degree of accuracy throughout the majority of the response.

The language I create has a natural flow due to the way I incorporate a variety of patterns and complexities into my response. My response shows my ability to create language that has sophistication of language skills and syntactical density. My ability to switch time frames accurately is evident, if called for in the prompt.

Հեռուստացույց դիտելն ու վիդեո խաղեր խաղալը կարող են ունենալ բացասական ու դրական ազդեցուցյուններ երեխաների վրա: Երեխաները բակ իջնելու փոխարեն նախընտրում են տանը մնալ եվ խաղալ վիդեո խաղերով: Վիդեո խաղերը կլանում են նրանց եվ կտրում մարդկային շփումից: Այս խաղերում երեխաները տեսնում են ագրեսիվություն, բռնություն եվ կռվարարություն: Նրանք սովորում են, որ դա է կյանքի նորման եվ հասուն տարիքում խնդիրների միակ լուծումը համարում են կռիվը: Շատերը կարող են վիճել, որ վիդեո խաղերը կարող են դրական ազդեցուցյուն թողնել երեխաների վրա, սակայն ես չեմ համարում, որ դա ճիշտ է: Վիդեո խաղերին հակառակ, հեռուստացույց դիտելը կարող է դրական ազդեցուցյուն ունենալ երեխաների վրա: Ճիշտ է հեռուստացույցով էլ երեխաները կարող են տեսնել ագրեսիվություն եվ կռվարարություն, բայց հեռուստացույցով նրանք կարող են նաեվ դիտել ուսուցողական հաղորդումներ: Այս հաղորդումների շնորհիվ նրանք կարող են ձեռք բերել տարրական գիտելիքներ եվ գիտելիքներ իրենց շրջակա աշխարհի մասին: Հաշվի առնելով թվարկածս դրական ազդեցուցյունները, համարում եմ, որ երեխաները պիտի իրենց ժամանակը անց կացնեն տանից դուրս իրենց տարիքակիցների հետ:

Writing Section Tips

Additional resources can be found in the Power-Up Guide and on our Video Tutorials page.

  • Be a ‘show-off’ – this is the time to show what you can do!
  • Be organized in your writing.
  • Challenge yourself to go above and beyond what you normally write.
  • Be creative and don’t stress out over possible errors. Perfection is not the goal!

Simply do your best and enjoy creating and communicating in the language that you are learning.

Good Luck!

How do I type in this language?

Read our Writing Input Guide to learn how to type in this language.